A A A K K K
для людей із порушенням зору
Чечельницька громада
Вінницька область, Гайсинський район

Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                       Рішення 15 сесії  Чечельницької селищної  ради

                                                       8 скликання від 21.10.2021 р. № 416

                        

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ освіти, молоді та спорту

Чечельницької селищної ради

 

1.Загальні положення

Назва юридичної особи:

    1. Повна назва: ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (далі - Відділ) є виконавчим органом Чечельницької   селищної  ради.

Скорочена назва: ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ.

1.2. Засновником Відділу є Чечельницька селищна рада. Відділ є підзвітним і підконтрольним Чечельницькій селищній  раді,  підпорядкованим виконавчому комітету та селищному голові.

Відділ є відповідальним за виконання частини повноважень виконавчих органів ради, покладених на нього у встановленому порядку,а з питань здійснення делегованих йому повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

1.3. Відділ у своїй  діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, профільних міністерств, рішеннями   Чечельницької селищної ради і виконавчого комітету, розпорядженнями  селищного голови, даним  Положенням і іншими нормативними актами.

1.4 Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у територіальних представництвах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, бланк встановленого зразка, має право у межах своїх повноважень укладати від свого імені угоди з юридичними і фізичними особами, мати майнові і немайнові права, нести зобов’язання, бути позивачем і відповідачем у судах.

1.5. Місце знаходження: вул. Героїв Майдану,32; смт Чечельник, Гайсинський  район, Вінницька область.

1.6. Структура і штатний розпис Відділу складаються за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України та затверджуються рішенням Чечельницької селищної  ради.

1.7. При Відділі створюється рада з питань освіти, молоді та спорту (рада керів­ників навчальних закладів), діяльність якої регламентується положенням про неї, а також інші громадські утворення (ради), комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості, тощо.

1.8. Відділ утворюється та реєструється в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації та вноситься контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

1.9. Відділу підпорядковуються заклади загальної середньої та позашкільної освіти, які знаходяться в комунальній власності Чечельницької селищної територіальної громади.

2. Мета Відділу:

2.1. Створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності освіти для всіх, хто її потребує, забезпечення реалізації місцевої та державної політик з питань дітей, молоді та спорту, надання населенню якісних послуг в сфері фізичної культури шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та інтересів Чечельницької селищної територіальної громади.

3.Основні завдання Відділу:

3.1. Реалізація державної політики в галузі освіти, спорту, справах молоді і виховання (з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища громади).

3.2. Аналіз стану освіти в громаді, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробка та організація виконання програми громади із розвитку освіти.

3.3. Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти.

3.4. Контроль за дотриманням законодавства України в галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними навчальними закладами усіх типів і форм власності, розташованими на території громади.

3.5. Навчально-методичне керівництво та інспектування навчальних закладів громади, організація їх (крім приватних) фінансового забезпечення, зміцнення їх матеріальної бази; координація діяльності навчальних закладів різних форм власності.

3.6. Сприяння розвитку самоврядування у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах.

3.7. Прогнозування потреб громади в педагогічних працівниках і спеціалістах, у фахівцях для організації роботи з питань освіти, фізичної культури та спорту, забезпечення організації підвищення їх кваліфікації; укладає договори з навчальними закладами та установами освіти на їх підготовку, проводить аналіз стану підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів, бере участь у розробленні програм розвитку педагогічної освіти. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Організовує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.8. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі навчальних закладів громади

3.9. Забезпечення соціального захист, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах громади.                                    

4. Повноваження відділу:

4.1 Здійснює управління загальноосвітніми, дошкільними та позашкільними навчальними закладами громади.

4.2 Визначає потребу у навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету селищної ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб громади за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів; відкриття профільних класів тощо

4.3 Здійснює в межах своєї компетенції інспектування  закладів  освіти незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління органів місцевого самоврядування, забезпечує гласність його результатів.

4.5 Готує проєкти рішень селищної ради, виконавчого комітету та розпоряджень селищного голови, які стосуються діяльності Відділу та підпорядкованих йому закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти.

4.6 Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету селищної  ради про утворення  закладів освіти для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організує їх навчання (у тому числі інклюзивне, індивідуальне) та виховання у  закладах освіти.

4.7 Організовує нормативно-правове забезпечення загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти в громаді.

4.8 Контролює дотримання підпорядкованими навчальними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

4.9 Контролює виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками громади повної загальної середньої освіти.

4.10 Забезпечує в межах своїх повноважень виконання норм Конституції України щодо функціонування української мови як державної в  закладах  освіти та установах освіти.

4.11 Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в підпорядкованих  закладах освіти громади.

4.12 Контролює відповідність статутів підпорядкованих навчальних закладів освіти вимогам нормативно-правових документів.

4.13 Сприяє навчально-методичному забезпеченню підпорядкованих  закладів освіти.

4.14 Організує навчання обдарованих дітей; проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів.

4.15 Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, забезпечує ними  заклади освіти.

4.16 Організовує фінансове забезпечення підпорядкованих навчальних закладів.

4.17 Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування  закладів освіти, аналізує їх використання.

4.18 Контролює та аналізує використання підпорядкованими навчальними закладами коштів загального та спеціального фондів.

4.19  Організовує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.

4.20 Здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в підпорядкованих навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

4.21 Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах, здійснює соціально-педагогічний патронаж.

4.22 Забезпечує створення та функціонування психологічної служби в навчальних закладах.

4.23 Координує роботу, пов’язану із здійсненням у  закладах освіти професійної орієнтації учнів, вихованців.

4.24 Контролює організацію харчування дітей у навчальних закладах за рахунок бюджету громади та залучених коштів.

4.25 Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей, учнів, вихованців у закладах освіти, здійснення оздоровчих заходів.

4.26  Прогнозує потребу громади у педагогічних працівниках і спеціалістах.

4.27  Організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

4.28 Організовує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів відповідно до нормативно-правових актів про атестацію педагогічних працівників України.

4.29 Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти.

4.30  Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток дошкільної, загальноосвітньої, позашкільної освіти в громаді, організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

4.31 Інформує населення про стан та перспективи розвитку дошкільної, загальноосвітньої, позашкільної освіти на території громади (не рідше ніж один раз на рік).

4.32  Забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи до усунення недоліків у роботі.

4.33   Погоджує робочі навчальні плани закладів загалної середньої освіти,   дошкільних, позашкільних  закладів освіти;  вносить пропозиції щодо застосування експериментальних  програм у закладах освіти .

5.Відділ має право:

5.1. Залучати до розроблення стратегії  розвитку освіти громади та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, працівників і спеціалістів.

5.2. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації закладів освіти  всіх типів.

5.3. Скликати конференції педагогічних працівників, у тому числі щороку серпневі, проводити семінари, наради керівників підпорядкованих закладів освіти  та установ з питань, що належать до його компетенції.

5.4. Вносити органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування підпорядкованих  закладів освіти та відділу освіти, молоді та спорту брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі громади.

5.5. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників підпорядкованих  закладів освіти, якщо вони суперечать законодавству України або видані з перевищенням повноважень.

5.6. Надавати в оренду фізичним та юридичним особам не експлуатоване майно та вільні площі, які знаходяться на балансі Відділу.

6. Організація роботи Відділу:

6.1. Діяльність Відділу здійснюється на основі перспективного та поточних планів роботи, стратегії Відділу.  Спеціалісти Відділу працюють на основі плану роботи та індивідуальних планів роботи.

6.2. Керівник Відділу здійснює керівництво діяльністю Відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

6.3. На період відпустки або на час відсутності керівника Відділу, його обов’язки виконує один із спеціалістів Відділу з правом підпису відповідно до розпорядження селищного голови.

7. Керівництво Відділу:

7.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою одноосібно за результатами конкурсного відбору. Працівники відділу - посадові особи органів місцевого самоврядування  призначаються на посаду і звільняються з посади селищним головою одноосібно за результатами конкурсного відбору.

7.2 Особа, яка призначається на посаду керівника Відділу, повинна мати вищу педагогічну освіту, стаж роботи в навчальних закладах не менш як 10 років або стаж керівної роботи не менше 3 років та володіти державною мовою.

7.3.Звільнення керівника відділу освіти здійснюється  за  розпорядженням селищного голови  в  установленому законом порядку;

8. Повноваження керівника Відділу :

8.1 Здійснює керівництво діяльністю Відділом, забезпечує виконання покладених на Відділ завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності працівників Відділу.

8.2 Затверджує положення про служби  Відділу , ради громади, функціональні обов’язки його працівників.

8.3 Планує роботу Відділу і аналізує стан її виконання.

8.4 Видає у межах компетенції Відділу накази, розпорядження, організує і контролює їх виконання.

8.5 Візує рішення  селищної  ради та виконавчого комітету, які стосуються діяльності Відділу та підпорядкованих йому закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти.

8.6 Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Відділу, керівників  навчальних закладів та установ освіти.

8.7 Подає на затвердження селищного голови проєкт кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників Відділу.

8.8 Подає на  затвердження  сесії ради штатні розписи  закладів освіти і установ відділу освіти, молоді та спорту.

8.9 Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників освіти громади державними нагородами, в тому числі президентськими відзнаками, про присвоєння їм почесних звань України.

 8.10 Відкриває рахунки у банках України, має право першого підпису.

8.11. Сприяє розвитку міжнародних зв’язків з питань освіти, виховання, молоді та спорту.                                  

8.12 У разі відсутності начальника Відділу його обов’язки виконує один із спеціалістів Відділу з відповідним правом підпису.

8.13 Може призначати на посади , укладати та розриати  трудові договори (контракти) з керівниками заладів  освіти, установ  за умови делегування йому даних повноважень засновником.

9.       Працівники Відділу мають право:

 9.2 На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

9.3  На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи. 

9.4 На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

9.5 На соціальний і правовий захист.

9.6 Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

9.7 Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою.

9.10 Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства    . 10. Працівники Відділу зобов’язані:

10.1 Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України.

10.2 Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради, громади та її виконавчих органів.

10.3 Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов’язків.

10.4 Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

10.5 Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в приміщенні адміністративної будівлі.

10.6 Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами.

10.7. Дотримуватися прав і свобод людини і громадянина.

10.8 Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію.

10.9 Проявляти ініціативність, творчість у роботі.

10.10 Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством України, щодо служби в органах місцевого самоврядування

10.11 Підтримувати авторитет ради, громади та її виконавчих органів.

10.12 Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством України, не підлягає розголошенню.

10.13 Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

10.14 Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства України.

11.Фінансово-матеріальне забезпечення відділу

11.1 Відділ фінансується за рахунок коштів селищного бюджету, виділених на його утримання.

11.2 Відділ володіє і користується майном, що знаходиться в його оперативному управлінні.

11.3 Оплата праці працівників Відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

 

12.Заключні положення

12.1 Покладення на Відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань дотримання бюджетного законодавства та фінансового забезпечення, не допускається.

12.2 Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому Регламентом Чечельницької селищної ради.

12.3 Реорганізація чи ліквідація Відділу здійснюється на підставі рішення Чечельницької селищної ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

12.4 У разі припинення діяльності Відділу (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або зараховуються до доходу бюджету.    

 

Селищний голова                                                                     Світлана  ПАЛІСІКА

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь